Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017 godinu

Blato, 2. svibnja 2017. god.

Na osnovi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) direktor EKO-a d.o.o. donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

I.

Plan nabave za 2017. godinu mijenja se na način da se iza rednog broja 12., dodaje novi redni broj 13. i tekst u stupcima. U stupcu „Vrsta postupka javne nabave“ za retke od rednog broja 1. do rednog broja 12. mijenja se naziv vrste postupka javne nabave iz Bagatelna u Jednostavna.

Redni broj

Predmet nabave

Konto

Procjena vrijednosti      nabave

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor ili okvirni   sporazum

Planirani početak   postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Uredski materijal

 

7.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2017.

2.

Nabavka rabljene auto košare za održavanje javne rasvjete i drvoreda lipa

 

130.000,00

Jednostavna

Ugovor

Travanj

2017.

3.

Gorivo

 

150.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2017.

4.

Električna energija i elektro materijal

 

25.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2017.

5.

Tehnički pregled vozila

 

25.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2017.

6.

Hortikultura

 

40.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2017.

7.

Usluge telefona , pošte i banke  

 

35.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2017.

8.

Stroj za usitnjavanje biljnih ostataka

 

40.000,00

Jednostavna

 

Ožujak

2017.

9.

Održavanje vozila

 

10.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2017.

10.

Osiguranja vozila

 

20.000,00

Jednostavna

 

Travanj

2017.

11.

Blagdanska dekoracija

 

15.000,00

Jednostavna

 

Listopad

2017.

12.

Utrošak vode

 

25.000,00

Jednostavna

 

Siječanj

2017.

13.

Sanacija odlagališta Sitnica

 

23.500.000,00

Međunarodna

 

Lipanj

2018.

Direktor:

Marino Sardelić, dr.vet.med.