(Eko Blato)

Javne površine - Uređenje i održavanje

Javne Pov Rasvj6

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i pranje spremnika za komunalni otpad u mjestu Blatu, odvoz glomaznog otpada (svakog 15. u mjesecu), izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna ulja, otpadne gume, automobilske olupine, otpadne baterije i akumulatori) i održavanje odlagališta „Sitnica“ obavlja se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.».    

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovito se vrši održavanje javno- prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno bilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan prolaz pješaka i sl. Prema potrebi će se prazniti septičke jame iz sve 4 stambeno-poslovne zgrade.

ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i preventivna zaštita lipa, održavanje „Gradskog parka“, održavanje dječjeg igrališta i održavanje nogometnog igrališta.                                                                                  

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Uređenje i održavanje javne rasvjete vrši električar "EKO-a" d.o.o., a radovi se sastoje od zamjene žarulja, prigušnica, tubularnih stakala, popravak dotrajalih rasvjetnih tijela, postavljanje novih rasvjetnih tijela, polaganje elektro-kabela i održavanje blagdanskog osvjetljenja.

ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA:

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vrši se prema potrebi, a generalno čišćenje se obavljalo prije jesenskih kiša.

UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA, TE OBAVLJANJE POGREBNIH POSLOVA vrši se u skladu sa " Odlukom o groblju". Na “starom groblju” se pred blagdane "Svih Svetih" i "Uskrs", odnosno prema potrebi pokosi trava, prikupi i deponira otpad.

OSTALO ODRŽAVANJE:

Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža ; najam kemijskih WC-a za plaže; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad i najam auto košare.

NAPLATA PARKIRANJA:

Djelatnici EKO-a d.o.o. na temelju općinske „Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Blato“ u ljetnim mjesecima 2015. god. vršili su naplatu parkiranja na javnim parkirališnim površinama u centru mjesta.

-        31. ulica, parkiralište između 1. i 33. ulice

-        33. ulica, od parkirališta s 31. ulicom do raskrižja s 32. ulicom i u tom smjeru na lijevoj prometnoj traci

-        33. ulica, parkiralište istočno i zapadno od Doma zdravlja

-        33. ulica, parkiralište istočno od Doma umirovljenika

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA:

Preko tvrtke EKO d.o.o. organizira se deratizacija – smanjenje populacije štetnih glodavaca i dezinsekcija- smanjenje populacije štetnih kukaca u naselju Blato te na deponiju Sitnica. Deratizaciju i dezinsekciju obavljaju ovlaštene tvrtke.

  1. PLAĆANJE RAČUNA BEZ NAKNADE

U uredu EKO –a d.o.o. možete obaviti plaćanje računa za odvoz smeća bez obračunavanja naknade. Naplata se vrši isključivo u gotovini. Naplata računa se vrši od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 14 sati.

Javne Pov Rasvj5