(Eko Blato)

SMEĐI KONTEJNER

Biootpad

•    BIOOTPAD

Biootpad je biorazgradiv otpad koji se može kompostirati i u vlastitom vrtu.

Što ide u smeđi kontejner?

DA: Vrtni i zeleni otpad: otkosi trave i živice, različiti korovi, suho (tanje) granje, lišće s drveta, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci povrća, zemlja iz lonca za cvijeće, neobrađeni ostaci drva (isjeckani), ostaci žetve, kuhinjski otpad: ostaci kruha, kore od voća i povrća, listovi salate, kelja, blitve i sl., talog kave i čaja, filter vrećice čaja, ljuske od jaja, ostali biootpad u manjim količinama: kosa, dlake, slama, piljevina, borove iglice, papirnate maramice.

NE: Veće količine tekućih ostataka hrane, meso i riba, kosti, pepeo, vezane tvari (pelene, tetra-pak), prašina i vrećice iz usisivača, ostaci mačjeg pijeska (sve ovo ide u ostali otpad), Napomena: štetne tvari – baterije, kemikalije, boje i lakovi, motorna i mineralna ulja, jestiva ulja i masti, lijekovi i sl. odlažu se u opasni otpad u reciklažnom dvorištu.

Biootpad odvajamo zasebno od ostalog kućnog (komunalnog) otpada na način da unutar vlastitog kućanstva unaprijed pripremimo  posebnu posudu (kantu, koš, spremnik) koja će nam poslužiti samo za odlaganje biootpada. Sadržaj posude – odvojeni biootpad kasnije odlažemo u spremnike smeđe boje. Odvajanjem biootpada od kućnog otpada omogućavamo komunalnom poduzeću – sakupljaču da preuzme biootpad te da ga odvozi u kompostanu gdje će ga zbrinuti na pravilan način.
Ukoliko navedena usluga ne postoji u vašem mjestu, biootpad se može kompostirati pomoću kompostera - specijalnih spremnika za kompostiranje kućnog i vrtnog biootpada ili na otvorenom, u vrtu ili na travnjaku pomoću kompostnih hrpi.  
U kućanstvima biootpad treba odlagati u posude od oko 10  l, s poklopcem, te prazniti ih barem jednom u 3 dana. U smeđe spremnike dozvoljeno je odlagati: kuhinjski, vrtni ili zeleni otpad i ostali biootpad.
Više od trećine ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad. Prikupljeni ostaci  nisu smeće, već su visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta! Preporučljivo je da se biootpad biološki obrađuje na mjestu nastanka.
Predosti kompostiranja biootpada:

•    Kompostiranjem uspostavljamo prirodni kružni tok tvari u prirodi
•    Skupljanjem biootpada, odnosno njegovim odvajanjem od ostalog otpada smanjujemo onečišćenje podzemlja procjednim vodama s odlagališta, smanjujemo stvaranje stakleničkog plina metana koji doprinosi klimatskim promjenama te ujedno smanjujemo opasnost od požara
•    Upotrebom komposta izbjegavamo nepotrebnu upotrebu umjetnih gnojiva koja smanjuju kvalitetu voda i tla te ugrožavaju zdravlje ljudi, biljaka, životinja
•    Kompostom dajemo zemlji hranjive sastojke koji su potrebni za rast i razvoj biljaka, te održavamo i poboljšavamo plodnost zemlje
•    Kompost je kvalitetno organsko gnojivo koje je potpuno besplatno
•    Uporabom komposta ostvarujemo uštedu na kupovanju umjetnog gnojiva ili zemlje za cvijeće
•    Hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu