(Eko Blato)

Prikupljanje otpada

Prikupljanje Otpada

Prikupljanje komunalnog otpada

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada na prostoru općine Blato vrši se prikupljanjem otpada iz 200 metalnih i plastičnih spremnika volumena 1100 litara. Prikupljanje otpada se vrši u naseljima Blato i Potirna te u uvalama na sjevernoj obali od Črnja Luke do Žukove i na južnoj obali od Nove do Vinačca.

Sakupljeni miješani komunalni otpada na kraju se deponira na sanirano odlagalište neopasnog otpada Sitnica. Deponirani otpad se prekriva slojem inertnog materijala zbog sprečavanja razvoja neugodnih mirisa, razvoja insekta, ograničavanja mogućnosti razvoja požara, raznošenja otpada, ptica i sl.

Otpad se odvozi vozilima: Iveco ML 120 E18 – zapremnine 10m3, Man TEL 12220 zapremnine 10m3 te Man TGM 18280 zapremnine 16 m3.

U posude za komunalni otpad najstrože je zabranjeno odbacivati: građevinski otpad, lešine životinja, baterije, akumulatore, otpad iz klaonica, automobilske gume, zapaljive tvari i ostali opasni otpad.

Raspored prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine Blato

Od 1. siječnja do 31. lipnja, te od 24. rujna do 31. prosinca.

Ponedjeljak: centar Blata, Euro Karbon - Konzum, Vela Strana, Blato 1902 d.d, - vinarija, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, groblje Sv. Križa, Prigradica – Črnja Luka, Velpro, pekara Babić, Vlado Commerce, Blato 1902 d.d. ekonomija - uljara, Bura 1, građevinski obrt Markota, pekara Mariner.

Utorak: Blato komplet – osim Vele Strane, HEP - Blato, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac.

Srijeda: centar Blata, Euro Karbon - Konzum, Vela Strana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, groblje Sv.Križa, Karbuni – Zaglav, Potirna, Nova, HEP - Elektro prijenos, Autotrans, uljara Žanetić, obrt Živo, Sajeta, Dunja - salon namještaja, Globo, Pena d.o.o., pekara Mariner, Radež d.d., Trikop.

Četvrtak: centar Blata, Blato 1902 d.d. – vinarija, Prigradica, Črnja Luka, Žukova, Naplovac, Popovratak, Kurija, Velpro, pekara Babić, Vlado Commerce, S.T.P., Blato 1902 d.d. ekonomija - uljara, Bura 1, građevinski obrt Markota, pekara Mariner, Pena d.o.o., trgovački obrt Ana, Dubljević.

Petak: Blato - komplet, HEP Blato, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac.

Subota: centar Blata, Euro Karbon - Konzum, Radež d.d., pekara Mariner, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, groblje Sv. Križa, Blato 1902 d.d. - poljoprivredna ljekarna.

Od 1. srpnja do 23. rujna.

Ponedjeljak: Blato – centar, Euro Karbon – Konzum, Vela Strana, Blato 1902 d.d. – vinarija, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, groblje Sv. Križa, Velpro, pekara Babić, Vlado Commerce, Blato 1902 d.d. ekonomija – uljara, Bura 1. građevinski obrt Markota, pekara Mariner, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka, Karbuni, Zaglav.

Utorak: Blato komplet osim Vele Strane, HEP – Blato, Velpro, pekar Babić, Vlado Commerce, Blato 1902 d.d. – ekonomija - uljara, Bura 1, Potirna, Garma – Nova, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac, Žukova, Naplovac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka.

Srijeda: Blato – centar, Euro Karbon – Konzum, Vela Strana, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, groblje Sv. Križa, Hep – elektro prijenos, Autotrans, uljara Žanetić, obrt Živo, Sajeta, Dunja salon namještaja, Pinbor, Radež d.d., Trikop, Pena d.o.o, pekara Mariner, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka, Karbuni, Zaglav.

Četvrtak: Blato – centar, Blato 1902 d.d. – vinarija, Velpro, pekara Babić, Vlado Commerce, Blato 1902 d.d. ekonomija – uljara, Bura 1, S.T.P. građevinski obrt Markota, pekara Mariner, Pena d.o.o., Trgovački obrt Ana, Dubljević. Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac, Žukova, Naplovac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka.

Petak: Blato – komplet, Euro Karbon – Konzum, Blato 1902 d.d. – poljoprivredna ljekarna, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka, Karbuni, Zaglav.

Subota: Blato – centar, Euro Karbon – Konzum, Dom za psihički bolesne odrasle osobe, groblje Sv. Križa, Radež d.d., pekara Mariner, Potirna, Garma – Nova, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac, Žukova, Naplovac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka.

Nedjelja: Blato - uži centar, Gršćica, Prižba, Prišćapac, Vinačac, Popovratak, Kurija, Prigradica, Črnja Luka.

Napomena: na sve praznike i blagdane u periodu od 1.7. -24.9. se vrši prikupljanje i odvoz komunalnog otpada prema rasporedu.
U periodima predsezone i podsezone se raspored prikupljanja komunalnog otpada prilagođava popunjenosti smještajnih kapaciteta, odnosno učestalost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada se intenzivira ili umanjuje po potrebi.

Prikupljanje glomaznog otpada

Sav glomazni otpad može se bez naknade donijeti u toku radnog vremena reciklažnog dvorišta (pon/sri/pet 07:00 – 15:00; uto/čet 11:00 – 19:00) pod uvjetom da isti bude razvrstan kod kuće na način da se u spremnike u reciklažnom dvorištu posebno odlažu pojedine vrste otpada, kao što su stakleni, plastični, metalni, tekstilni, drveni, elektronički, kartonski i slični otpad.

Odvojeno prikupljanje otpada

Na prostoru općine Blato odvojeno sakupljanje otpada vrši se preko spremnika u reciklažnom dvorištu (digitalna brošura o reciklažnom dvorištu: https://eko-blato.hr/reciklazno-drvoriste ), spremnika na javnim površinama tzv. zelenim otocima - pretežno namijenjenim za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada. Odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu vrši se vlastitim spremnicima za papir i karton te komposterima za prikupljanje biootpada. Građevinski otpad se odvojeno prikuplja na predjelu Sitnica, na za to predviđenom platou.