(Eko Blato)

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Blato, u primjeni od 01. listopada 2022. god.

Na temelju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato, broj 5/22) i Suglasnosti na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Blato; Načelnika Općine Blato (KLASA:363-02/22-01/65, URBROJ:2117-13-01-22-7 od 10. kolovoza 2022. godine (Službeni glasnik Općine Blato, broj 8/22), Direktor društva EKO d.o.o. dana 11. kolovoza 2022. godine donosi

C J E N I K
JAVNE USLUGE
sakupljanja komunalnog otpada na području općine Blato

Preuzimanje:

DocCjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Blato

PdfSuglasnost i očitovanje na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Blato