(Eko Blato)

Javni natječaj za prijam djelatnika/ce – čistač/ica

Na temelju Odluke direktora EKO d.o.o. - za obavljanje komunalnih djelatnosti Blato, 32. Ulica br. 7, OIB: 97960781044 dana 06.07.2022. g. raspisuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prijam djelatnika/ce u službu na radno mjesto:

 

čistač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno pola radnog vremena, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete:

- stručna sprema NKV, PKV ili SSS
- prednost u zapošljavanju imaju nezaposlene osobe.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu;
Kandidati moraju imati hrvatsko državljanstvo
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, putovnice),
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca (preslik uvjerenja),
- položen vozački ispit
Izabrani kandidat dužan je na zahtjev poslodavca dostaviti original dokumentaciju ili omogućiti uvid u istu.
U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB te broj telefona i e-adresa, isključivo za potrebe natječajnog postupka).
Izabrani kandidat dužan je, po obavijesti o izboru, priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama EKO d.o.o.(www.eko-blato.hr), s naznakom »Prijava na javni natječaj za prijam u službu, NE OTVARAJ« na adresu: Eko d.o.o. 32. ulica br 7, 20271 Blato
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Preuzimanje: OfficeJavni natječaj za prijam djelatnika/ce – čistač/ica