(Eko Blato)

Odluka o početku postupka jednostavne nabave za vršenje usluge voditelja projekta "Sanacije odlagališta otpada Sitnica"

 

Temeljem Plana nabave za 2017. godinu, tvrtka EKO d.o.o. donosi

ODLUKU

o početku postupka jednostavne nabave za vršenje usluge voditelja projekta „Sanacije odlagališta otpada Sitnica”


Članak 1.

Utvrđuje se postupak jednostavne nabave za vršenje usluge voditelja projekta „Sanacije odlagališta Sitnica“ .

Članak 2.

Javni naručitelj je tvrtka EKO d.o.o., Ul. 32/7, Blato.

Članak 3.

Procijenjena vrijednost ove nabave je 199.000,00 kn bez PDV-a.

Članak 4.

Ova investicija financirati će se sredstvima EKO-a d.o.o.

Članak 5.

Poziv na dostavu ponude uputit će se slijedećim tvrtkama:

FENDER JTD d.o.o., Mažuranićevo šetalište 55, 21000 Split
ARHITEKTONSKI KOLEKTIV d.o.o. za projektiranje, Hrvatke mornarice 2, 21000 Split
EXPERT GENESIS d.o.o., Lovretska ulica16, 21000 Split

Članak 6.

Odabrani postupak javne nabave obavlja se temeljem „Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave“.

Članak 7.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su:

1. Dorotea Žanetić, dipl.ing.građ., Općina Blato
Darko Franulović, dipl.ing.građ., Općina Vela Luka
Franko Favro, referent za gospodarenje otpadom, EKO d.o.o.

Članak 8.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Marino Sardelić, dr.med.vet., direktor tvrtke EKO d.o.o. iz Blata.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 11/17-16

Blato, 06. rujna 2017. god.

Direktor:
Marino Sardelić dr.med.vet.