(Eko Blato)

SIVI KONTEJNER

Crni

METALI

Što ide u sivi kontejner?

DA: Limenke od pića

NE: Ostali metalni predmeti: ispražnjene konzerve, metalne tube, alat, žica, metalna cjevovodna armatura, kraće cijevi, čelične trake, metalni zatvarači i čepove od staklenki i boca.
Napomena: doze ili sprej-doze u kojima su se nalazile boje i lakovi spadaju u opasni otpad i po mogućnosti se odlažu u reciklažno dvorište.
Recikliranje metala je proces ponovnog korištenja metalnih materijala, ponajviše aluminija i čelika. Svi proizvodi sačinjeni od aluminija i čelika u velikom se udjelu dadu reciklirati, a recikliranjem istih sirovina štedimo do 95% energije potrebne za proizvodnju novih materijala. Metali imaju jako veliki postotak ponovne iskoristivosti, a ponajviše čelik – do 100%
Prednosti recikliranja metala jesu:
Smanjenje emisije štetnih tvari i plinova
Štednja vrijednih prirodnih resursa – sirovina i ruda te očuvanje okoliša
Smanjenje zagađenja zraka

Metale poput aluminija i čelika moguće je reciklirati iznova veliki broj puta

Prema pojedinim procjenama, recikliranjem metalnog otpada smanjuje se količina krutog otpada za 44%, potreba za vodom 40.5% te potreba za energijom od  85% koja bi se inače trošila za proizvodnju metalne ambalaže. Recikliranjem metalnog otpada smanjujemo količinu ispušnih plinova tvornica za 86% te zagađenje voda za 76%.