(Eko Blato)

Sanacija divljih odlagališta

Sanacija Divlja Odlagalista

Uslijed estetskog zagađenja, nagrđivanja vizure mjesta i prostora općine u cjelini kao i niza realnih opasnosti koje proizlaze iz divljih odlagališta, poput mogućnosti nastanka požara, širenja štetočina i sl. započeto je s njihovom sanacijom. Radovi na sanaciji odvijali su se na divljim odlagalištima Kovači dolac, Kozjača, Slova i nizu drugih manjih lokaliteta zagađenja, najčešće glomaznim otpadom uz prometnice. Ukupno je na divljim odlagalištima do sada prikupljeno oko 1240 m3 otpada. No potpuna sanacija neće biti moguća ukoliko se svi građani ne budu pridržavali pravila oko odlaganja otpada i odlagali otpad na za to predviđena mjesta – kontejneri za komunalni otpad, kontejneri za odvojeno prikupljane otpada, prikupljanje glomaznog otpada 15og u mjesecu i na deponiju Sitnica.