(Eko Blato)

Javni natječaj za prijam djelatnika/ce – čistač/ica

Na temelju Odluke direktora EKO d.o.o. - za obavljanje komunalnih djelatnosti Blato, 32. Ulica br. 7, OIB: 97960781044 dana 23.08.2022. g.  raspisuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijam djelatnika/ce u službu na radno mjesto:

čistač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno pola radnog vremena, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete:

  • stručna sprema NKV, PKV ili SSS 
  • prednost u zapošljavanju imaju nezaposlene osobe.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu;

Kandidati moraju imati hrvatsko državljanstvo

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, putovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca (preslik uvjerenja),

Izabrani kandidat dužan je na zahtjev poslodavca dostaviti original dokumentaciju ili omogućiti uvid u istu.

U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB te broj telefona i e-adresa, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Izabrani kandidat dužan je, po obavijesti o izboru, priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 7 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama EKO d.o.o.(www.eko-blato.hr), s naznakom »Prijava na javni natječaj za prijam u službu, NE OTVARAJ« na adresu: Eko d.o.o. 32. ulica br 7, 20271 Blato 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.