(Eko Blato)

Javni natječaj za prijam djelatnika/ce – voditelj računovodstva

Na temelju Odluke direktora EKO d.o.o. - za obavljanje komunalnih djelatnosti Blato, 32. Ulica br. 7, OIB: 97960781044 dana 11.04.2022. g.  raspisuje se sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijam djelatnika/ce u službu na radno mjesto:

– voditelj računovodstva– 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete:

– stečena VŠS( viša stručna sprema) završen stručni studij , sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke

– najmanje dvije godina radnog iskustva na odgovarajućim računovodstvenim poslovima

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit (obveza polaganja u zakonskom roku)

-prednost u zapošljavanju imaju nezaposlene osobe.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu;

Kandidati moraju imati hrvatsko državljanstvo

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice, putovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe),

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidati imaju položen državni stručni ispit),

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko)

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima od najmanje dvije  godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca (preslik uvjerenja),

Izabrani kandidat dužan je na zahtjev poslodavca dostaviti original dokumentaciju ili omogućiti uvid u istu.

U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta, OIB te broj telefona i e-adresa, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Izabrani kandidat dužan je, po obavijesti o izboru, priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama EKO d.o.o.(www.eko-blato.hr), s naznakom »Prijava na javni natječaj za prijam u službu, NE OTVARAJ« na adresu: Eko d.o.o. 32. ulica br 7, 20271 Blato

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Preuzimanje: OfficeJavni natječaj za prijam djelatnika/ce – voditelj računovodstva